Algemene voorwaarden van GoedLichaam

Algemene voorwaarden Online Diensten

Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van GoedLichaam, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer 67381979, handelend onder de naam GoedLichaam (hierna ‘GoedLichaam) en zijn een integraal onderdeel van alle juridische relaties tussen de Klant en GoedLichaam.

1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die GoedLichaam via het Platform levert aan de Klant, waaronder geïntegreerde cursussen op het terrein van fitness, gezondheid, conditie, recepten en welzijn.

3. Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen.d) Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van GoedLichaam afneemt.

4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en GoedLichaam met betrekking tot de diensten van GoedLichaam.

5. Platform: de applicatie (van VirtuaGym) waarmee GoedLichaam samenwerkt.

2 AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van GoedLichaam zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van GoedLichaam af te nemen.

3. GoedLichaam is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door GoedLichaam worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Klant heeft geaccepteerd.

4. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden GoedLichaam niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.

5. GoedLichaam heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3 OVEREENKOMST, DIENSTEN

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via de website (GoedLichaam.nl) heeft aangemeld, door een dienst af te nemen.

2. Bij de afname van meerdere Diensten door de Klant, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en GoedLichaam tot stand.

3. GoedLichaam is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

4 HERROEPINGSRECHT

1. De Klant beschikt over herroepingsrecht met een aantal belangrijke uitzonderingen genoemd in de Wet Koop op Afstand, waarbij de consument geen herroepingsrecht heeft. Bijvoorbeeld bij tijdsgebonden diensten of producten/diensten op maat of goederen die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 5 PRIJS EN BETALING

1. Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door GoedLichaam aangeboden betalingsmogelijkheden.

2. Bij het gebruik van een betalingslink die door GoedLichaam voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de Klant, geeft de Klant GoedLichaam toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

3. Betaling vindt plaats per direct als de klant op ‘bestelling plaatsen’ heeft gedrukt hierbij komt de Overeenkomst tot stand. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een percentage van 1% over het totale bedrag in rekening gebracht. (Alleen bij Automatische Incasso)

5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is GoedLichaam gerechtigd de toegang tot de Diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de Klant te verhalen.

6. Facturen en betalingsherinneringen worden door GoedLichaam uitsluitend elektronisch aangeboden.

7. Het door GoedLichaam te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten. In geval van periodieke betaling is het door GoedLichaam te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

 6 ACCOUNT EN VEILIGHEID

1. De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant direct te worden aangevuld.

2. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.

3. De Klant dient GoedLichaam direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klant account.

 7 GEBRUIK VAN HET PLATFORM

1. Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.

2. Het is de Klant niet toegestaan de Diensten en/of het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

8 BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

1. GoedLichaam streeft ernaar het Platform ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.

2. Indien de Klant een storing ervaart die niet aangekondigd is door GoedLichaam, dan verzoekt GoedLichaam de Klant contact op te nemen met GoedLichaam.

3. GoedLichaam zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan GoedLichaam toe te rekenen is en langer duurt dan vijf aaneengesloten werkdagen, zal GoedLichaam de Klant een naar tijd evenredig deel van de betaalde prijs restitueren of de dienst naar tijd evenredig langer aanbieden.

 9 WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST/DIENSTEN

1. GoedLichaam is gerechtigd de inhoud van de Diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de Diensten gelijk blijft.

2. Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de Klant oplevert, zal GoedLichaam de Klant de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de Klant een ander redelijk aanbod worden gedaan.

3. GoedLichaam is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal GoedLichaam de Klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.

10 OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR GOEDLICHAAM

1. GoedLichaam is bevoegd om de toegang tot de Diensten op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de Klant:

a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden;

b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;

c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;

d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;

e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of

f) failliet is verklaard.

2. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan GoedLichaam besluiten op verzoek van de Klant het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar het oordeel van GoedLichaam – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

 11 OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST/AUTOMATISCHE INCASSO DOOR KLANT

1. De Overeenkomst/automatische incasso kan tegen de afloop van de oorspronkelijke looptijd door de Klant worden beëindigd door minimaal 30 dagen voor de einddatum op te zeggen. Indien de Klant de Overeenkomst/automatische incasso niet tijdig opzegt, wordt de Overeenkomst/automatische incasso automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.

2. Indien de Overeenkomst/automatische incasso is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.

3. De Overeenkomst/automatische incasso kan naar keuze van de Klant worden opgezegd per e-mail (info@goedlichaam.nl).

4. De Overeenkomst/automatische incasso kan naar keuze van de Klant worden opgezegd per telefoon (085 0656211).

5. Zonder opzegging loopt de overeenkomst/automatische incasso door voor onbepaalde tijd. Geen geld terug.

11.1 VROEGTIJDIGE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST/AUTOMATISCHE INCASSO DOOR KLANT

1. Vroegtijdige opzegging is mogelijk, hier komt wel een boete overheen. €100,- plus 10% van de resterende maanden.
1.1 Voorbeeld: Coaching abonnement van 8 maanden met een maandbedrag van €85,- p.m. die gestopt wordt na 1 maand,
word het volgende bedrag voor gerekend: €100 + (7x €8,50 = €59,50) = €159,50 totaal.

12 EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID KLANT

1. De Klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten en/of het Platform. De Klant is derhalve zelfverantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De Klant dient er onder meer voor zorg te dragen dat gesport wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de Klant zelfverantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van GoedLichaam aanvaardt en opvolgt.

2. De Klant is aansprakelijk voor schade van GoedLichaam die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of voor schade van GoedLichaam die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de Klant, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.

13 AANSPRAKELIJKHEID GOEDLICHAAM

1. GoedLichaam doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar Platform en/of de Diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.

2. GoedLichaam is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van de Diensten en/of het gebruik van het Platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GoedLichaam.

3. Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, dan is GoedLichaam niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Klant en/of een derde die voortvloeit uit de afname van deze artikelen.

4. Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van GoedLichaam te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van GoedLichaam voor het betreffende geval uitkeert.

5. Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de Klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.

6. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van GoedLichaam, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.

7. Iedere aansprakelijkheid van GoedLichaam vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

 14 OVERMACHT

1. GoedLichaam is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

 15 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de Diensten en het Platform, inclusief alle inhoud van het Platform, berusten bij GoedLichaam, tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan Diensten of informatie van het Platform te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GoedLichaam. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media op het Platform.

 16 OVERDRACHT VAN RECHTEN

1. De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder toestemming van GoedLichaam.

2. GoedLichaam is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

17 ONGELDIGE BEPALINGEN

1. Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

18 PRIVACY

1. Zie privacy policy 

19 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op de overeenkomst tussen de Klant en GoedLichaam is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van een geschil over de overeenkomst tussen de Klant en GoedLichaam of over de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

20 CONTACTGEGEVENS GOEDLICHAAM

Bedrijfsnaam: GoedLichaam
Adres: Jan mostaetlaan 48, 1701NT te Heerhugowaard
Email: info@goedlichaam.nl
Tel: 085- 06 65 211

ALGEMENE VOORWAARDEN FYSIEKE DIENSTEN
1. Personal Training (aan huis & op locatie) en Bedrijfsfitness.

1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
b) Fysieke Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die GoedLichaam Fysiek aanbiedt aan de Klant (Personal Training (aan huis & op locatie), Bedrijfsfitness en Voedingsdeskundige (aan huis & op locatie).
c) Client: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van GoedLichaam afneemt.
d) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Client en GoedLichaam met betrekking tot de diensten van GoedLichaam.

 2 AANMELDING

1. Aanmelding voor de Fysieke Diensten van GoedLichaam vinden plaatst op afspraak via een intakegesprek. Dit kunt u inplannen via info@goedlichaam.nl of via het telefoonnummer 085 – 06 56 211

2. GoedLichaam werkt uitsluitend en alléén met een abonnement. In het abonnement is aangegeven op hoeveel trainingen de klant recht heeft en wat de kosten hiervan zijn. Tussentijds opzeggen met restitutie van uw geld is niet mogelijk.

3. Elke Fysieke Dienst wordt in overleg ingepland. De cliënt kan (met hoge uitzondering) tot 24 uur voor aanvang van elke Fysieke Dienst schriftelijk (via de mail, whatsapp) annuleren.

4. Client dient de kosten van het abonnement te hebben voldaan voor aanvang van de eerste training.

 3 INDELING EN GEBRUIK

1. Op de organisatie rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit.

2. De inhoud/duur en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door de Trainer bepaald en vastgelegd.

3. Voor de Fysieke Diensten, betreft hier een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat GoedLichaam niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel(en).

 4 ABONNEMENT, TERMIJN EN BETALINGEN

1. Een abonnement bij GoedLichaam kan op elk gewenst moment ingaan.

2. Betaling voor Fysieke Diensten dienen te geschieden per bank overboeking d.m.v. een factuur.

3. De Fysieke Diensten wordt per pakket volledig gefactureerd. De cliënt heeft een betalingstermijn van 14 dagen (voor de eerste training). Is er na de 14 dagen nog geen betaling bij ons bijgeschreven, dan zullen wij een nieuwe factuur verzenden met daarbij nog €25,- aan administratiekosten. Het in rekening gebracht kosten inclusief de € 25 administratiekosten kunnen dan binnen twee weken overgeboekt worden. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven aan een Incassobureau. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de cliënt.

4. GoedLichaam behoudt zich het recht voor om tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tarief aanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW-percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.

5. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

6. Een abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 4 RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van GoedLichaam is geheel voor eigen risico van de deelnemer of cliënt.

2. GoedLichaam en haar medewerkers en of (personal) trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer tijdens de Fysieke Diensten.

3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van GoedLichaam, haar medewerkers en of (Personal) trainers, is GoedLichaam niet aansprakelijk.

4. GoedLichaam is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Fysieke Dienst. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

5. GoedLichaam is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met een Fysieke Dienst. Een Fysieke Dienst is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan één van onze trainingen. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts of fysiotherapeut.

6. GoedLichaam behoudt zich het recht voor om naar haar eigen inzicht beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Fysieke Dienst.

7. GoedLichaam is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij in welke vorm dan ook, verklaart dat hij/zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan onze lessen.

8. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade in welke vorm dan ook (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een Fysieke Dienst is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 5 ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ van GoedLichaam en hiernaar te handelen.

2. De ‘algemene voorwaarden’ van GoedLichaam staan op de website www. GoedLichaam.nl

3. Bij aanmelding stemt de deelnemer er mee in dat zijn/haar gegevens door GoedLichaam bewaard zullen worden. GoedLichaam verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

 6 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met GoedLichaam aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en GoedLichaam zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar GoedLichaam is gevestigd.

 7 ACCEPTATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden van GoedLichaam te accepteren.

2. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen GoedLichaam en de deelnemer.

3. Bij aanmelding gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.